سوء تغذیه

سوء تغذیه، وضعیت  شایعی است که باید سریعا ارزیابی و درمان شود. سوء تغذیه به معنای عدم تعادل تغذیه ای است . تصور عام از سوء تغذیه کمبود مواد غذایی است که در اثر کمبود  کالری ایجاد  می شود. این وضعیت بیشتر در مناطقی دیده می شود که دسترسی کافی به غذا  وجود ندارند در […]

read more »
Call Now Button