میز تلویزیون

دسته بندی ثابت ماندن وزن بعد از کاهش وزن

تثبیت وزن
چاقی

تثبیت وزن بعد از کاهش وزن

تثبیت وزن بعد از کاهش وزن با توجه به تغییر سبک زندگی افراد و همچنین افزایش چاقی  وشیوع بیماری های غیر واگیر مردم بیش از