میز تلویزیون

دسته بندی درمان چاقی ژنتیکی

چاقی ژنتیکی
چاقی

چاقی ژنتیکی

چاقی ژنتیکی آیا چاق شدن ربطی به ژن دارد؟ برخلاف باور عمومی تحقیقات علمی نشان می دهد عامل ژنتیکی یا وراثت  نقش بسیار کمی در