میز تلویزیون

دسته بندی راه های تقویت متابولیسم

راه های تقویت متابولیسم
مواد مغذی و ویتامین ها

راه های تقویت متابولیسم

راه های تقویت متابولیسم واکنش های شیمیایی بدن را اصطلاحا متابولیسم می نامند. این واکنش های شیمیایی به حفظ عملکرد بدن و زنده ماندن کمک