میز تلویزیون

دسته بندی رژیم غذایی برای دیابت نوع دو

آیا شکر باعث دیابت می شود؟
تغذیه در بیماریها

آیا مصرف شکر باعث دیابت می شود؟

قندهای طبیعی چنین اثراتی ندارند قندهای طبیعی برخلاف مواد قندی افزودنی، تاثیر چندانی در بروز دیابت ندارند. منظور از قند طبیعی، قند موجود در میوه