میز تلویزیون

دسته بندی رژیم غذایی در زمان دوران پریود

تغذیه در دوران قاعدگی
تغذیه در گروه های سنی

رژیم غذایی در دوران قاعدگی

میل زیاد به غذا در دوره قاعدگی طبیعی بوده اما چگونه باید آن را کنترل کنیم ؟ زمانی که شما به خوبی غذا می خورید،