میز تلویزیون

دسته بندی سوءتغذیه

سوءتغذیه
لاغری

سوء تغذیه

سوء تغذیه، وضعیت  شایعی است که باید سریعا ارزیابی و درمان شود. سوء تغذیه به معنای عدم تعادل تغذیه ای است . تصور عام از