میز تلویزیون

دسته بندی کم خونی در کودکان

کم خونی در کودکان
تغذیه در نوزادان

کم خونی در کودکان

کم خونی فقرآهن در کودکان کم خونی فقر آهن یا  آنمی، یکی از مشکلاتی است که عمدتا در کودکان شیرخوار دیده می شود. شیر مادر