میز تلویزیون

دسته بندی نقش یرطان در پیشگیری از سرطان

تغذیه و رژیم غذایی
تغذیه در بیماریها

رژیم غذایی و سرطان

چگونه رژیم غذایی می تواند از سرطان پیشگیری کند؟ سرطان یکی از شایع ترین علل مرگ و میر در دنیاست. تغیر جزیی در سبک زندگی