میز تلویزیون

دسته بندی وزن كردن بعد از ورزش

دلیل افزایش وزن علی رغم ورزش
چاقی

دلیل افزایش وزن علی رغم ورزش

دلیل افزایش وزن علی رغم ورزش خانم چهل ساله که هر روز یکساعت ورزش سه گانه( شنا، دوچرخه سواری ودویدن )  دارد می پرسد چرا